Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


For og imod ID

 


Her er kritikpunkterne blot nævnt kort. En grundigere behandling kan findes her.

Dette er en liste over argumenter, der ofte læses i debatten om ID. Der er kun medtaget konkrete kritikpunkter, ikke mere generelle som at 'ID er ikke naturvidenskab' eller 'ID er religion/kreationisme'. Disse kritikpunkter er givet hver sin særskilte behandling.

(Meget ufærdig. der er sikkert også rod i nummereringen - foreløbig kun skrevet af mig selv. Jeg håber at kunne få en ID-fortaler til at kommentere, så det kan blive mere afbalanceret)

 

Her er en liste over de artikler i vedenskabelige tidsskrifter, som er offentligt tilgængelige (de fleste af den slags artikler kan kun læses hvis man abonnere på tidsskriftet, eller gennem et bibliotek)

 

Kritikken af ID kan selvfølgelig formuleres på mange måder.

 

Man kan kritisere selve idéen for at være religiøst funderet. Den type kritik er samlet på siden 'Er ID religion' (ikke skrevet endnu). Egentlig synes jeg ikke, det er så interessant, om man mener, ID er religion eller ej, så det har jeg ikke tænkt mig at gøre så meget ud af.

   Hvis man er amerikansk biologilærer er dette dog nok et af de mest interessante argumenter, og det er her en stor del af slaget står i USA. Se fx omtale af Dover-sagen her.

 

Man kan kritisere ID for ikke at være naturvidenskab, og det er her et af de store slag slås i den danske debat. Det er selvfølgelig altid et spørgsmål om hvad naturvidenskab er, eller burde være. De vigtigste kilder til denne debat findes her. De fleste naturvidenskabeligt uddannede er modstandere af ID og holder i almindelighed på at naturvidenskab skal være naturalistisk funderet, altså bygge på forklaringer, der ikke henviser til ukendte intelligente kræfter. Hvis man tilslutter sig den holdning er ID pr. definition ikke naturvidenskab. Det er imidlertid ikke i sig selv et argument for, at ID er en forkert teori. Det kunne jo tænkes at naturvidenskabens insisteren på naturalisme er forfejlet. Det er selvfølgelige ID-fortalernes argument.
   Et vigtigt argument er at ID ikke kan falsificeres. Man kan ikke forestille sig en observation der er i modstrid med idéen om en designer, hvis natur man ikke udtaler sig om. Sådan én kan jo finde på hvad som helst.

   Et andet argument er, at ID ikke kan komme med forudsigelser. Dette er nok ikke et korrekt argument. Problemet er snarere at de forudsigelser ID kommer med, bygger på at man accepterer begrebet Irreducibel kompleksitet og Forklaringsfilteret. Hvis man ikke accepterer dette, falder de fleste af forudsigelserne. I det omgfang forudsigelserne falder sammen med, eller kan forklares med, evolutionateorien, er de selvfølgelig mindre interessante.

   Jeg skal have undersøgt dette nærmere, og vender tilbage med nyt senere.

 

Man kan, med rette, endvidere kritisere den måde hele argumentationen foregår på. En ny videnskabelig idé skal normalt igennem en del besværligheder for at blive accepteret. Fortalere for ID er blevet kritiseret for at ønske at omgå denne procedure. Kenneth Miller har fremstillet det således:

 

Normal procedure 

ID - procedure 

 

 

 

Hovedpointen i denne kritik er, at fortalere for ID ikke bedriver forskning, ikke offentliggør artikler og i det hele taget kun er meget lidt engagerede i den videnskabelige debat. De forlanger at deres idé bliver taget op i undervisning, uden at den har været igennem denne proceduere som er normal for nye videnskabelige idéer. Årsagen er, ifølge denne kritik, at ID slet ikke er nogen videnskabelig idé, og derfor ikke ville kunne stå distancen, hvis man forsøgte at følge den normale procedure.

 

Så kan man kritisere de enkelte påstande, som drages frem til støtte for ID, og det er her, det efter min mening bliver interessant. Om ID er naturvidenskab eller religion er et definitionsspørgsmål, og kan næsten kun føre til nytteløse skænderier. Om de enkelte argumenter for ID er troværdige er noget ganske andet.

Jeg har gravet en række påstande frem som fremføres af ID-fortalere. Her er det foreløbigt behandlet meget kort. Efterhånden håber jeg at kunne uddybe med henvisninger til grundigere behandling på andre internetsider, i artikler, eller andre steder på denne side.

 

Det følgende er altså en meget kort gennemgang af ID-påstande og Evolutions-svar. De fleste punkter har karakter af påstande som skal forestille at være argumenter imod evolutionteorien. De fleste af svarene er derfor forsvar for Evolutionsteorien.
De fleste steder er der henvisninger, så vidt muligt til den danske debat. Jeg håber efterhånden at kunne supplere med flere henvisninger, både til hvor påstandene kan findes, hvilke argumenter ID-fortalere har, og hvilke modargumenter evolutionsbiologer har, og hvor modargumenerne er grundigere behandlet. Igen må jeg, som det fremgår allerede af forsiden, gøre opmærksom på, at min egen holdning er klar: ID bidrager ikke med noget brugbart, og de fleste af argumenterne er enten irrelevante eller bygger på misforståelser, manglende viden, overdrivelser eller direkte misinformation.

  Her er hvert enkelt punkt kun nævnt ganske kort. Jeg arbejder på en mere grundig gennemgang af de enkelte punkter. Denne vil kunne findes her.

 

En indvending, der er af en noget anden natur end rækken nedenfor, er, at evolutionsteorien bygger på en materialistisk opfattelse af verden - er en materialistisk filosofi. Dette spørgsmål er af en noget anden natur end resten af diskussionen og kræver derfor særlig behandling. Se her.

 

Påstand 1: Der foregår ikke evolution af nye strukturer.
Denne påstand kommer i flere udgaver her er nogle af de vigtigste.

 

         1.1 Mange biologiske strukturer er irreducible kompleksiteter, der ikke kan være opstået ved evolution. Denne påstand er mest præcist formuleret af Michael Behe. Biologen Scott Minnich har bevist, at flagellen er en irreducibel kompleksitet. Se fx Harslund 04/12/07.

         Svar: Begrebet irreducibel kompleksitet er uden mening i biologi. Og de fremsatte eksempler er behæftet med fejl. Dette er et meget kompliceret emne som kræver særskilt behandling. Se derfor nærmere om begrebet irreducibel kompleksitet her.

         Påstanden om Minnich er ganske enkelt ikke korrekt. Af referatet af Minnich’s vidneudsagn i dommen i Dover s. 77 ø, fremgår det, at det slet ikke er det, han har undersøgt

 

         1.2: Begreberne ’Specificeret kompleksitet’ og 'Forklaringsfilteret' viser, at mange biologiske strukturer ikke kan være opstået ved evolution. begge stammer fra William Dembski.

          Svar: Dembskis forklaringsfilter er en tautologi, der på forhånd udelukker evolution som forklaring, og derefter konstaterer at evolution ikke kan være forklaringen. Specificeret kompleksitet er så dårligt defineret at det ingen mening giver, derfor er det aldrig blevet brugt af andre end fortalre for ID, på trods af Dembskis påstand om generel anvendelighed. Se også Hjorth Weekendavisen 12/08/05 (intet link) og Kristeligt Dagblad 19/11/07. En nærmere behandling af forklaringsfilteret findes her.

 

         1.3: Det er stort set utænkeligt, at mutationer kan være gavnlige. Se fx Harslund 07/11/05. Et eksempel er den firvingede banaflue, der er handicappet i forhold til de tovingede. Se nærmere omtale her. En anden variation af det samme argument er, at der aldrig er fundet gavnlige mutationer. (Harslund 27/11/09)

         Svar: Med det enorme antal individer der er af mange arter, er selv en lille sandsynlighed nok til at der kan ske ophobning af heldige mutationer Bakterier er med deres hurtige generationstid oplagte eksempler, og det er velkendt at bakterier meget hurtigt muterer og tilpasser sig nye levevilkår. Eksemplet med den firvingede bananflue er irrelevant, da de forsøg der førte frem til den, var lavet for at vise at tovingede fluer udviklede sig fra firvingede. Hvordan den firvingede klarede sig er derfor irrelevant. En liste med kendte gavnlige mutationer hos mennesket kan findes i Science vol. 312 side 1641 her er listen der optræder i denne artikel, oversat til dansk.

 

Påstand 2: Fossilerne modsiger evolutionsteorien.
Også denne påstand kommer i flere forskellige udgaver. Her er nogle af de vigtigste.

 

         2.0: Der er store huller i fossilrækkerne. Hvis evolutionen havde fundet sted ville man finde langt flere mellemformer end man rent faktisk gør. Specielt David Berlinski har meget vedholdende argumenteret på denne måde.

         Svar: Det fossile vidnesbyrd er langt mere ufuldstændigt end man forestiller når man kommer med denne indvending. Desuden er der flere eksempler på at udviklingsrækkerne langsomt men sikkert bliver bedre og bedre kendt. Eksempler på udviklingsrækker, der er blevet belyst med fossiler indenfor de seneste år, er: overgangen fra landdyr til hvaler; overgangen fra fisk til landlevende hvirveldyr.

 

          2.1: De forskellige mellemformer der til stadighed fremhæves (specielt Archaeopteryx 'øglefugl' og Australopithecus 'abemenneske') var i virkeligheden noget helt andet, og beviser ingenting. Se fx Icons of Evolution. I det hele taget mangler der mellemformer (missing links) i det fossile vidnesbyrd.

          Svar: Selvom nogle af de mellemformer der er fundet ikke anses for at være nutidige formers direkte forfædre, viser de alligevel at evolutionen har fundet sted. Se kritik af Icons of Evolution.

 

         2.2 De forskellige fossiler af fortidige heste viser, at hvis evolutionen har fundet sted, har den været retningsbestemt, og derfor må den have været styret af en intelligent designer. Se Icons of Evolution.

          Svar: Evolutionen har nogle gange retning, andre gange ikke, det afhænger fuldstændig af omstændighederne. Det at man kan finde udviklingsrækker, der viser en retning i deres udvikling, er ikke det samme som at denne retning er styret eller bestemt på forhånd. Se kritik af Icons of Evolution.

 

         2.3: Der findes talrige eksempler på at dyrearter har været uforandrede igennem mange millioner - eller måske endda hundredvis af millioner af år. Hvis evolutionsteorien var sand kunne dette ikke ske. Se Atlas of Creation.

          Svar: Som ovenfor: Evolution har nogle gange retning, andre gange ikke, det afhænger fuldstændig af omstændighederne. Succesfulde dyreformer (eller planter, eller mikroorganismer) kan eksistere næsten uforandrede i mange millioner af år, simpelthen fordi der ikke er noget selektivt pres for morfologiske forandringer.

             

         2.4: Fortidens fauna var langt mere artsrig end vore dages; men ifølge evolutionsbiologien burde der være større artsrigdom nu end i fortiden. Nogle gange skærpes dette til en påstand om at alle de arter, der lever i dag, blev til ved den kambriske eksplosion. Se fx Harslund 07/11/05 og 09/01/06 

         Andre gange er det ikke arts-rigsdommen der påstås at have været større, men arts-variationen, målt som antallet af store grupper af dyr - rækker. Se Icons of Evolution.

        Svar: For det første er der ingen indikation af, at fortidens fauna var mere artsrig. For det andet siger evolutionsteorien ingenting om artsrigsom. Artsrigdom afhænger af de økologiske forhold i bredeste forstand, det kan gå op og ned. påstanden om at alle nulevende arter blev til ved den kambriske eksplosion er i direkte modsætning til alle fossile vidnesbyrd. Jo længere man går tilbage jo færre nulevende arter finder man.

        

         2.5: Den kambriske eksplosion kunne ikke have fundet sted hvis evolutionsteorien var sand. Se Icons of Evolution.

          Svar: Den kambriske eksplosion er ganske rigtigt et mysterium, men jo flere meget gamle fossiler der dukker op, jo mindre bliver eksplosionen. Der kendes i dag adskillige dyrerækker, der er opstået enten før eller efter kambrium. Særlige forhold, med pludselige ændringer i ilt-niveauet eller andre ting, kan måske forklare resten.

          Læs mere om den kambriske eksplosion på den engelske Wikipedia her

 

Påstand 3: Der foregår ikke evolution af nye arter

         Også denne kommer i flere udgaver.

 

         3.1: Vi kender ingen eksempler på nye arter, der er opstået i historisk tid. Se fx Harslund 07/11/05 

         Også Jonathan Wells har udtrykt dette standpunkt se fx her.

         Svar: Det er simpelthen ikke rigtigt. I laboratoriet er fremstillet nye arter af bananfluer (find link).

 

         3.2: Artsvariation og artsevolution er biologisk og fysiologisk set to helt forskellige fænomener. Se fx Harslund 07/11/05. Og nye morfologiske træk er igen et andet fænomen: Nogle gange formuleres det som: mikroevolution og makroevolution er helt forskellige fænomener (link).

         Svar: Det er en kunstig skelnen mellem mikro- og makroevolution. Evolutionsteorien siger jo netop at variationen er drivkraften i evolutionen; hvis man endelig vil skelne er mikroevolution er bare et trin på vejen til makroevolution.

                

         3.3: Man skal forvente at finde overgangsformer mellem arter der lever samtidigt. Se fx Harslund 07/11/05

         Svar: Det udtaler evolutionsteorien sig ikke om. Nulevende arter er foreløbigt endepunkt for hver sin udviklingsrække. Men i øvrigt er der eksmepler på det. Specielt såkaldte 'Ringarter' (indsæt links)

 

Påstand 4: Livets oprindelse er helt uforklarlig uden en designer. Idéen om en RNA-verden der kunne være gået forud for nutidens DNA-verden er for længst opgivet, og der er næsten ingen forskning indenfor området. 
Svar: RNA verdenen er ikke opgivet. Så sent som i 2009 nævnes idéen som en selvfølgelighed (Bokov and Steinberg: Nature vol. 457 s. 977; Castanotto and Rossi Nature vol 457 s. 426). Der findes ingen artikler indenfor de seneste år der hævder at teorien er død. I Danmark ar bejder (navn) med en idé om livets oprindelse. Find eksemplerpå andre der arbejder med det samme.

         Her er et foredrag om status for forskningen i livets oprindelse.

 

Påstand 5: Darwinismen er i en alvorlig krise fordi den har stadig større vanskeligheder ved at forklare biologiske fænomener på en troværdig måde. Se stort set alle pro-ID artikler i danske dagblade.
Svar: Tværtimod hviler evolutionsteorien på et stadigt mere solidt fondament. Morfologi, DNA fossiler - alt peger i samme retning.

           

Påstand 6: Ved analogi med menneskeskabte maskiner, kan man indse at levende organismer må være designede. Se Wolf: Rosens råb.

          Svar: Analogier kan kun bruges til at forklare ting, der er svære at forstå, og til at få idéer. Man kan ikke stole på at analogier giver holdbare konklusioner om noget man ikke på anden måde kan konstatere. En grundigere kritik af Analog erkendelse kan findes her.

 

Påstand 7: Et argument for evolutionsteorien som bliver bragt frem igen og igen, er Haeckels tegninger af hvirveldyrenes forstre. Til trods for at man længe har vidst at disse var forfalskede. Se Icons of Evolution.

          Svar: Sagen om Haeckels fostertegninger er ganske rigtigt en pinlig affære, som burde have været rettet for længe siden. Der er ingen undskyldning, det er bare at få dem fjernet fra lærebøgerne så hurtigt som muligt.

         Men man skal jo heller ikke overdrive problemet: En ting er lærebøger, noget andet videnskabelige artikler. Der er i alt 26 tilfælde hvor Haecekls bog er blevet citeret i videnskabelige artikler. Før '28 nævnes forstertegningerne slet ikke. Fra 1928 - 1979 er der ingen artikler. De seneste artikler interesserer sig mest for Haeckel af historiske grunde. Der er ingen der tager hans tegninger alvorligt.

 

Påstand 8: Stadigt flere forskere vender evolutionsteorien ryggen og tilslutter sig ID (Harslund 09/03/09) På det seneste er især Kenyon blevet nævnt.

          Svar: Nogle gange henvises til en liste over 700 nuværende og tidligere forskere, der har skrevet under på en mistillidserklæring overfor Darwinismen. Dette spørgsmål er nærmere behandlet her. Kenyons betydning som evolutionsforsker overdrives voldsomt.

 

Påstand 9: Kritikken af evolutionsteorien bliver undertrykt og kritikerne bliver udelukket fra fagtidsskrifterne og angrebet usagligt (Wolf 04/10/07Harslund 27/01/09, 09/03/09 desuden omtale af filmen Expelled på www.intelligentdesign.dk)

         Svar: Med mange hundrede fagtidsskrifter (Københavns Universitet har 800 tidsskrifter under overskriften 'Biologi generelt') vil det kræve en meget effektiv verdensomspændende konspiration. Desuden er det ikke korrekt at kritikken bliver undertrykt: De væsentligste bøger om ID er blevet anmeldt sagligt i fremtrædende tidsskrifter. Se her.

 

Påstand 10: Darwin burde have fundet Mendels love. Grunden til at Mendel ikke var anderkendt var at hans resultater ville have undemineret Darwins teori, og det kunne man ikke acceptere.

         Svar: Kun meget få af Darwins samtidige kendte Mendels resultater, og der var så godt som ingen, der forstod hvor vigtige de var. Darwin have stærke modstandere, så hvis Mendel var almindeligt kendt og hvis hans reaultater var i modstrid med evolutionsteorien, ville de have nok brugt dem. Men ingen af dem nævner Mendel.

 

 

Udfordring

         På YouTube findes denne video, der udfordrer ID. Idéen er kort at hvis ID er korrekt skulle man forvente at finde helt unikke gener, der ikke viser tegn på at være udviklet fra andre gener. Et sådan gen er endnu ikke fundet.

 

Der er flere dabatsider der omhandler diverse argumenter for og imod. En vigtig side er ActionBioScience. Vigtig fordi her debatterer de mest prominente fortalere og modstandere. Fortalerne præsenterer deres vigtigste argumenter og modstanderene kommenterer dem.

 

 

150809